สื่อการสอนออนไลน์ (ผลึกความคิด) พิมพ์
เขียนโดย พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล   
เทคโนโลยีผสมผสาน

Collaborative Technology

Click for PDF

 Click for E-learningเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

AR: Augmented Reality

Click for PDF

 Click for E-learning


การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์

Human Computer Interaction

Click for PDF

 Click for E-learning


การจัดรายการวิทยุออนไลน์

Internet Radio

Click for PDF

 Click for E-learning