Statistics

OS : Linux s
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.11.6-MariaDB-1:10.11.6+maria~ubu2204
เวลา : 10:%M
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 7
Content : 201
เว็บลิงก์ : 20
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4070016




การอบรม
การอบรมและสัมมนา : ด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์

-  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

2 -10 มีนาคม 2545  อบรมหลักสูตร การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash
มกราคม 2547    อบรมหลักสูตร Linux Fundamentals
กุมภาพันธ์ 2547   อบรมหลักสูตร Linux System Administration
กุมภาพันธ์ 2547     อบรมหลักสูตร Linux Application Server Using Apache & MySQL

19 - 23 พฤศจิกายน 2550

อบรมหลักสูตร Advanced PHP for Web Service

- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 มิถุนายน - 17 กรกฏาคม 2548     อบรมหลักสูตร Data Structure
5 มิถุนายน - 17 กรกฏาคม 2548   อบรมหลักสูตร Database Management Systems
23 กรกฎาคม - 31 กรกฏาคม 2548 อบรมหลักสูตร Operating Systems

 -  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

25 มกราคม 2551  
อบรมเรื่อง FlipAlbum Vista Pro
 
 
การอบรมและสัมมนา : ด้านวิชาการ พิมพ์
17 - 19 สิงหาคม 2544 เข้าร่วมเรียนรู้และร่วมสานพลังในการปฏิรูปการศึกษา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
6 -17 ตุลาคม 2546 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู (The development of education personnel quality project)
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีหลักสูตร 66 ชั่วโมง 
โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
18 - 19 ตุลาคม 2546 อบรมโครงการพัฒนาจิตตารมณ์ความเป็นครูเพื่อพัฒนาโรงเรียน
โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
12 พฤศจิกายน 2547 อบรมการเตรียมเป็นโรงเรียนแนวไอที โดยสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 - 10 พฤษภาคม 2548 อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเด็กพิเศษ โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
23 - 25 กันยายน 2552 เข้าร่วมนำเสนอบทความและแผ่นโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
The NECTEC Annual Conference & Exhibition (NECTEC-ACE2009)
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จังหวัดปทุมธานี
28 - 30 ตุลาคม 2552 เข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32
Electrical Engineering Conference(EECON32)
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี
4 - 6 พฤศจิกายน 2552 เข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 13
National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC2009)
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
การอบรมและสัมมนา : ด้านอื่นๆ พิมพ์
27 กรกฎาคม 2550

การสัมมนาหลักสูตร Internet Trading เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง 
โดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

27 กรกฎาคม 2550

การสัมมนาหลักสูตร กลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ...สไตล์ Online Investors 
โดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

17 สิงหาคม 2550 การสัมมนาหลักสูตรการลงทุนในกองทุนรวม  โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
17 สิงหาคม 2550

การสัมมนาหลักสูตรการลงทุนใน SET50 Index Futures
โดย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31 สิงหาคม 2550

การสัมมนาหลักสูตรการลงทุนใน SET50 Index Option  
โดย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

15 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2550

Listening –Speaking Level 1  โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

31 พฤษภาคม 2551

อบรมและสอบผ่านหลักสูตร YAMAHA GUITAR COURSE